شرکت مهندسی آریانام طی سالها کسب تجربه موفق در زمینه طراحی و ساخت دستگاهها و تجهیزات کنترل کیفیت آزمایشگاهی در پی سیاستگذاری اصل 44 قانون اساسی و چشم انداز سند ملی توسعه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مبنی واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی حائز شرایط ، ضمن تعریف خط مشی و استراتژی مناسب ، کارآمد و اثر بخش و جذب پرسنل مجرب ، متعهد و خلاق و درک صحیح از نیازمندیها و انتظارات مشتریان ، واحد آزمایشگاه را بر اساس الزامات مدیریتی و فنی استانداردISIRI / ISO/ IEC 17025 راه اندازی نمود.
صدور نتایج دقیق، صحیح و قابل اعتماد و تسریع در انجام آزمون راه را برای خدمت رسانی به سایر استانهای ایران پهناور هموار ساخت به نحوی که ضمن احداث آزمایشگاه در بندر شهید رجائی واقع در استان هرمزگان، ایجاد آزمایشگاه همکار (آکرودیته) در سایر استانها در طرح توسعه شرکت آریانام قرار گرفت.
اندیشه تخصصی شدن شرکتهای بازرسی در راستای اهداف سازمان استاندارد ما را برآن داشت تا در کنار مجموعه تخصصی آزمایشگاه ضمن تهیه تجهیزات مناسب، کافی و کالیبره تهیه و استقرار مستندات بر اساس استاندارد ISIRI/ISO/IEC/17020 اقدمات لازم را جهت اخذ گواهی تایید صلاحیت بازرسی فنی از سازمان استاندارد سامان بخشد.
از جمله وظایف دیگری که شرکت مهندسی آریانام خود را ملزم به انجام آن دانست می توان به موارد ذیر اشاره نمود :
- برگزاری دوره های آموزشی به مدیران و کارشناسان و مسئولین کنترل کیفیت کارخانجات و سازمانها با کسب مجوز از سازمان استاندارد .
- برگزاری جلسات تدوین استاندارد های ملی و حضور فعال در جلسات کمیته ملی و کمیته علائم.
- انتقال تجارب و نظرات کارشناسی به مدیران ارشد سازمانها جهت تدوین دستوالعملها و روشهای اجرایی کاملتر.

لینک های مرتبط
خط مشی
بیانیه مدیریت
خبر