شرکت مهندسی آریانام طی سالها کسب تجربه موفق در زمینه طراحی و ساخت دستگاهها و تجهیزات کنترل کیفیت آزمایشگاهی در پی سیاستگذاری اصل 44 قانون اساسی و چشم انداز سند ملی توسعه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مبنی واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی حائز شرایط ، ضمن تعریف خط مشی و استراتژی مناسب ، کارآمد و اثر بخش و جذب پرسنل مجرب ، متعهد و خلاق و درک صحیح از نیازمندیها و انتظارات مشتریان ، واحد آزمایشگاه را بر اساس الزامات مدیریتی و فنی استانداردISIRI / ISO/ IEC 17025 راه اندازی نمود.

واحدهای آریا نام

  • واحد آزمایشگاه

  • واحد بازرسی

  • واحد آموزش

  • واحد طراحی و ساخت

  • واحد بازرگانی