آزمایشگاه  شرکت مهندسی آریانام فعالیت خود را از سال 77 آغاز و پس از دریافت گواهینامه تایید صلاحیت موسسه استاندارد ملی از سال 88، با رویکردی نوین ساختار تشکیلاتی خود را بازآرایی نمود .
مشارکت در کمیته های تدوین استاندارد ، عضویت اصلی در کمیته های تعیین هزینه آزمون ، استقرار الزامات سیستم های نوین مدیریتی از جمله ISO/IEC 17025 و اخذ گواهینامه های بین المللی و اجرای طرح های بزرگ مقایسات بین آزمایشگاهی و فعالیت های تضمین کیفیت ، بهره گیری از خدمات نیروی انسانی مجرب و متعهد و نیز تجهیزات منطبق بر الزامات استاندارها خود گواه توانایی آزمایشگاه در درک صحیح از نیازمندی ها و درخواست های مشتریان می باشد.