1-     پیش ثبت نام و ثبت نام قطعی :

پیش ثبت نام از طریق تکمیل و ارسال فرم ثبت نام به صورت الکترونیکی یا فکس به شماره 66911056 داخلی 108 صورت می پذیرد. پیش ثبت نام حداکثر به مدت ده روز کاری محفوظ می ماند در این فاصله با پرداخت شهریه و ارسال فیش واریز وجه صورت می پذیرد.

2-     پرداخت شهریه :

شهریه می بایست قبل از دوره پرداخت نام و به شماره فکس فوق ارسال گردد .شهریه دوره شامل هزینه جلسات ، جزوه آموزشی و وعده های پذیرایی و صدور گواهینامه می باشد

تبصره 1- تدارک محل برگزاری ، ایاب و ذهاب و اقامت اساتید در دروه های متمرکز بعهده شرکت خواهد بود.

تبصره 2- تسویه حساب نهایی پس از برگزاری دوره انجام خواهد شد .

تبصره 3- هماهنگی دوره های 3 روز کاری قبل از دوره با متقاضی صورت خواهد پذیرفت کلیه دوره های از ساعت 8.30 لغایت 16.30 در محل شرکت آریانام برگزار خواهد شد .

تبصره 4- ایاب و ذهاب و اقامت شرکت کنندگان در دوره به عهده این شرکت نمی باشد.

3-     تغییر، جایگزینی ، انصراف :

هر گونه موارد مذکور 3 روز قبل از برگزاری دوره قابل قبول خواهدبود در صورتی که انصراف به صورت کتبی تا 2 روز قبل از برگزاری ارسال نگردد صرفا 50 درصد هزینه آموزش قابل استرداد می باشد.

4-     عدم برگزاری دوره :

درصورتی که به هر دلیلی امکان برگزاری دوره میسر نباشد موارد 3 روز قبل از دوره اطلاع رسانی می گردددر صورت تمایل کلیه هزینه ها قابل استرداد می باشد در غیر اینصورت ثبت نام در دوره جدید بلا مانع می باشد.

5-     صدور گواهینامه :

حداکثر 5 روز کاری پس از برگزاری ، گواهینامه دوره ارسال خواهد گردید.