دستورالعمل تخفیف:

1)      ثبت نام گروهی:

-         ثبت نام بیش از دو نفر در یک دوره آموزشی از یک شرکت / سازمان مشمول .................. درصد تخفیف خواهد شد.

2)      ثبت نام ادارت کل استاندارد استانها:

-         کلیه مسئولین، کارشناسان محترم استاندارد به صورت رایگان می­توانند در دوره آموزش حضور یابند.

3)      ثبت نام ادارات و سازمانهای دولتی:

-         کلیه مدیران، مسئولین و کارشناسان محترم سازمانهای دولتی مشمول .................. درصد تخفیف خواهند شد.

4)      ثبت نام دانشجویان:

-         کلیه دانشجویان می­توانند ضمن ارائه کارت معتبر دانشجویی خود از .................. درصد تخفیف بهره­مند گردند.

5)      ثبت نام متعدد:

- ثبت نام بیش از سه بار در دوره­های آموزشی از یک شرکت مشمول .................. درصد تخفیف خواهند شد.