محتوی دوره :

-          آشنایی با روش های کنترل کیفی بر اساس ISO 17025

-          آشنایی با تسمه پروانه مورد مصرف در صنعت

-          آشنایی با مراجع ملی و بین المللی استاندارد کالا

-          آشنایی با دامنه کاربرد

-          آشنایی با تجهیزات آزمون

-          شرح آزمون های فیزیکی بر اساس استاندارد کالا

-          شرح آزمون های مکانیکی بر اساس استاندارد کالا

زمان دوره : یک روز (از ساعت 16:30 – 09:00)

منابع آموزشی: استاندارد های ملی 1987

هزینه آموزش: 2.500.000ریال (دو میلیون و پانصد هزار ریال)

مهارتهای کسب شده پس از آموزش :

-          اجرای اثر بخش آزمون های کنترل کیفی

-          افزایش قوه تحلیل آزمون گر

-          افزایش تسلط در بررسی استاندارد های ویژگی و روش های آزمون

-          رفع ابهامات رایج در انجام آزمون واحد های تولیدی