1-  درصورت تمایل به بهره گیری از خدمات آزمونهای مربوط به مقایسات بین آزمایشگاهی با آزمایشگاه آریانام نسبت به مطالعه گواهینامه تایید شده این واحد در قسمت تالار افتخارات اقدام نمایید .

2- ضمن تکمیل فرم درخواست آزمون نسبت به معرفی استاندارد مرتبط با آزمون نمونه و یا روش موردنظر خود اقدام فرمایید.در صورتی که تعداد آزمون ها در روش مربوطه از سوی متقاضی توضیح داده شود آزمایشگاه متعهد به انجام موارد خواهد بود در غیر اینصورت تصمیم گیری بعهده آزمایشگاه آریانام خواهد بود .

3-  انجام مقایسات بین آزمایشگاهی بجز در موارد خاص بنا به تشخیص شرکت مهندسی آریانام بدون هزینه خواهد بود.

4- مدت زمان مورد نیاز برای آزمون با توجه به حجم کاری آزمایشگاه تعیین خواهد شد . شایان ذکر است زمان اعلامی به صورت تقریبی و به صورت روز کاری محاسبه می گردد.

5- پس از طی مراحل فوق نسبت به تنظیم نامه مطابق درخواست و یا تکمیل فرم درخواست آزمون اقدام فرمایید.

6- پس از طی مراحل فوق نمونه خود را ضمن رعایت استانداردهای حمل و نقل به آزماشگاه منتقل نمایید .با توجه به حساسیت برخی نمونه ها به شرایط محیطی خواهشمند است نسبت به حفظ شرایط مندرج در استاندارد ها اقدام فرمایید.

7- آزمایشگاه درخواست کننده انجام آزمون موظف به ارائه نتایج و سپس دریافت آن خواهد بود .

8- آزمایشگاه درخواست کننده انجام آزمون موظف به ارایه فرمت نتایج آزمون خواهد بود .

9- آزمایشگاه درخواست کننده انجام آزمون موظف به انجام محاسبات و ارایه نتایج مربوطه خواهد بود .

10- درصورت تمایل به عودت نمونه پس از آزمون مراتب از طریق مرجع درخواست کننده به صورت کتبی می بایست اطلاع رسانی گردد. مورد مذکور 15 روز پس از آزمون صورت خواهد پذیرفت.

11- درصورت تمایل به بهره گیری از خدمات آزمایشگاه مهندسی آریانام موارد را از طریق فرم درخواست آزمون اعلام فرمایید.