1- درصورت تمایل به بهره گیری از خدمات آزمون آزمایشگاه شرکت مهندسی آریانام نسبت به مطالعه گواهینامه تایید شده آزمایشگاه در قسمت تالار افتخارات اقدام نمایید .

2- از قسمت مربوط به خدمات مشتری نسبت به حجم نمونه ارسالی به آزمایشگاه اطمینان حاصل نمایید. درصورت عدم ارسال نمونه به مقدار کافی تصمیم گیری در خصوص نوع آزمون های قابل انجام به عهده آزمایشگاه خواهد بود. درصورتی که اطلاعات مورد نظر شما در فهرست موجود نباشد موارد را از طریق شماره تماس های ارایه شده در قسمت "تماس با ما واحد پذیرش" مرتفع گردانید. در غیر این صورت در خواست خود را بصورت کتبی جهت تصمیم گیری تسلیم آزمایشگاه نمایید.

3- از قسمت مربوط به خدمات مشتری نسبت به هزینه آزمون نمونه ارسالی آگاهی حاصل نمایید. درصورتی که آزمون مورد نظر شما در فهرست موجود نباشد موارد را از طریق شماره تماس های ارایه شده در قسمت "تماس با ما واحد پذیرش "مرتفع گردانید. در غیر این صورت در خواست خود را جهت تصمیم گیری تسلیم آزمایشگاه نمایید.

4- مدت زمان مورد نیاز برای آزمون از طریق رسید پیگیری اعلام خواهد شد . شایان ذکر است زمان اعلامی به صورت تقریبی و به صورت روز کاری محاسبه می گردد.

5- پس از طی مراحل فوق نسبت به تنظیم نامه مطابق درخواست و یا تکمیل فرم درخواست آزمون اقدام فرمایید.

6- پس از طی مراحل فوق نمونه خود را ضمن رعایت استانداردهای حمل و نقل به آزماشگاه منتقل نمایید .با توجه به حساسیت برخی نمونه ها به شرایط محیطی خواهشمند است نسبت به حفظ شرایط مندرج در استاندارد ها اقدام فرمایید.

7- در موارد ضروری آزمایشگاه مجاز به بهره گیری از خدمات پیمانکار فرعی مطابق فهرست موجود خواهد بود.

8- حداکثر زمان لازم برای اعتراض نسبت به آزمون انجام شده 15 روز خواهد بود در غیر اینصورت به شکایات ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- حداکثر زمان نگهداری نمونه 1 ماه خواهد بود.

10- درصورت تمایل به عودت نمونه پس از آزمون مراتب از طریق مرجع درخواست کننده به صورت کتبی می بایست اطلاع رسانی گردد. مورد مذکور 15 روز پس از آزمون صورت خواهد پذیرفت.

11- درصورت تمایل به بهره گیری از خدمات آزمایشگاه مهندسی آریانام موارد را از طریق فرم درخواست آزمون اعلام فرمایید.