درخواست فایل تنها برای اعضای سایت قابل دسترس می باشد. لطفا ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری شوید.

نرم افزار GUM WORK BENCH : نرم افزار محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری

نرم افزار محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری GUM از قدرتمند ترین نرم اقزارهای محاسبهبا قابلیتهای فراوان در محاسبه واریانس و عم قطعیت نوع A و نوع B و محاسبه عدم قطعیت ترکیبی و با فاکتور های پوششی مختلف و واریانس بطرق مختلف از جمله مستطیلی ، مثلثی و ... می باشد در این نرم افزار برای بهینه محاسبات انواع استانداردهای جهانی را رعایت گردیده است . جهت اطلاع از زمان آموزش نرم افزار در شرکت مهندسی آریانام به تقویم آموزشی مراجعه فرمایید .

نرم افزار minitab 16 : نرم افزار محاسبات مربوط تضمین کیفیت

 این نرم افزار به عنوان یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر روی اعداد و تجزیه و تحلیل داده های خام شناخته شده است و در بسیاری از واحد های صنعتی بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله آن می توان با تجزیه و تحلیل داده های آماری به طراحی آزمایشات پرداخت. جهت اطلاع از زمان آموزش نرم افزار در شرکت مهندسی آریانام به تقویم آموزشی مراجعه فرمایید .